Намери почивка

Информация за Македония


Регионът е поделен между Гърция с приблизително половината територия, разделена в административните области Централна Македония, Западна Македония и Източна Македония; Република Македония с приблизително 40 % и България с около 10% в Област Благоевград. Гръцката част е известна също като Егейска Македония, Република Македония като Вардарска Македония и българската част като Пиринска Македония. 

Площ:
67 000 кв.км 

Население (брой):
4,65 милиона души. 

Столица: Скопие 

Религия: източноправославни, мюсюлмани 

Официален празник: 2 август 

Парична единица: денар 

Административно деление:
Македония е разделена на 34 общини 

Държавно устройство:
Македония е република. Държавен глава - президент, избиран чрез общи и преки избори за срок от 5 г. Законодателен орган - парламент. Изпълнителен орган - правителство. 

Природа:
Разположена на Балканския полуостров, обхваща басейна на Вардар и част от Динарските планини. Планински релеф - Шар с височина 2747 m, Кораби, Баба, Якупица; планински котловини - Пелагония, Скопска, Овче поле, Струмишка и др. Умереноконтинентален климат с планинско и средиземноморско климатично влияние. Реки - Вардар, Струмешница (Струмица) и притоците им, езера - Охридско езеро, Преспанско езеро, Дойранско езеро и др. 

Стопанство:
Селско стопанство 12 %
Промишленост 25 %
Услуги 63 %.
В Македония е развит рудодобив, металургична, шивашка, порцеланова, керамична, химическа, текстилна, стъкларска промишленост.
Растениевъдство: Пшеница, ръж, овес, царевица, лен, коноп, овощия,
Износ: храни, напитки, тютюн, стоки за бита, желязо и стомана главно за Германия, Югославия, САЩ, Гърция, Италия.
Внос: машини и оборудване, химикали, горива, хранителни продукти от Германия, Югославия, Словения, Украйна, Италия. 

История:
1913 - по силата на Букурещкия мирен договор Вардарска Македония е дадена на Сръбското кралство като Южна Сърбия, по-късно - Вардарска бановина.
1 дек. 1918 - включена в състава на Кралството на сърби, хървати и словенци (от 1929 - Кралство Югославия).
1945 - във Федеративна народна република Югославия (от 1963 - Социалистическа федеративна република Югославия).
1991 - приета е Декларация за суверенитета на Република Македония и е проведен референдум за независимостта и; изработена е нова конституция; президент - К. Глигоров.
1992 - министър-председател Б. Цървенковски.
1998 - министър-председател Л. Георгиевски.
1999 - президент Б. Трайковски.
2001 - сражения между македонската армия и албански бунтовници от Армията за национално освобождение в районите на Куманово и Тетово; операция на НАТО по разоръжаване на албанската армия.
2002 - парламентарни избори, министър-председател Б. Цървенковски. Македония е членка на ООН (под името Бивша югославска република Македония, 1993).