Намери почивка

Информация за Черна Гора


Страната е разположена на Балканския полуостров. Граничи (в км) Албания - 131, Босна и Херцеговина - 156, Сърбия - 208, Хърватска - 26 км. Има брегова линия с Адриатическо море - 199 км. Площта й е 13.812 хил. кв. км. Територия е заета от ниски и средно високи планини.

Климат - умереноконтинентален, по крайбрежието - средиземноморски. Средните температури за януари са от -3 до 9 градуса Сº, за юни - от 18 до 25 градуса Сº. Валежи до 1500 мм по крайбрежието и високите части. Главна река Пива. Растителност - горите, предимно широколистни, заемат 30 % от територията на страната.

Население - 620 хил. ж. Гъстота - 44.9 жит. на кв. км. Естествен прираст - 4.5. Средна продължителност на живота - мъже - 70 години, жени - 75 години.

Етнически състав - черногорци - 37.6 %, сърби - 35.3 %, албанци - 15.9 %, унгарци - 3.9 %, мюсюлмани - 3.2 %, хървати - 1.6 %, словаци - 0.8 %, българи - 0.4 %, други - 1.3 %.

Официален език - сръбски. Други използвани езици - албански, унгарски.

Конфесионален състав - християни - 79.7 % (от тях православни - 93.1 %, католици - 4.7 %, униати - 0.6 %, протестанти - 1.6 %), мюсюлмани (сунити) - 18.5 %, други - 1.8 %. Извън страната живеят около 125 хил. черногорци, предимно в Западна Европа, САЩ, Канада, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватско. Градско население - 60 %.

Столица - Подгорица (130 хил. ж.), Никшич, Биело поле.

Административно деление - републиката се дели на общини.

По-важни исторически събития и дати - в I в. е част от римската провинция Далмация; до ХI в. се е наричала Дукля, след това - Зета, а от ХV в. - Черна гора; от VI в. - към Византия; от IХ в. - приемане на християнството; 970-1016 г. е част от България, по времето на цар Самуил; ХII-ХIV в. - част от Сърбия; от 1499 г. - официално част от Османската империя, в действителност самостоятелна, управлявана от владика, след това княз; 1796 г. - фактическа независимост и разширяване на територията; 1878 г. - официална независимост и двойно увеличаване на територията; 1910 г. - става кралство, 1912 г. - участие в Балканската война, присъединяване на част от Санджак и от Метохия; 1914-1918 г. - участие в Първата световна война; 1916 г. - окупирана от Австро-Унгария; ноември 1918 г. - губи независимостта си и става част от Сърбия, по-късно Югославия, 4 юни 2006 г. - официално е обявена е независимостта на Черна гора и отделянето на черногорци от Белград.

Държавно устройство - съюзна република начело с президент, избиран за 4 години. Висш законодателен орган е Скупщина, избирана за 4 години. Изпълнителна власт - правителство.

Парична единица - EURO

Стопанство - индустриално-аграрна страна в тежка икономическа криза вследствие на международните икономически санкции. Страната има значителни запаси от полезни изкопаеми - руди на цветни метали, хромити, въглища, нефт, олово, цинк. Развита е черна и цветна металургия, машиностроене, химическа, целулозно-хартиена, текстилна и хранително-вкусова промишленост. Селско стопанство - основни култури - пшеница, царевица, слънчоглед, захарно цвекло, коноп, зеленчуци, плодове, лозя. Животновъдство - едър рогат добитък, свине, овце.

Транспорт - шосета - 3 хил. км от тях 2 хил. км асфалтирани; ж.п. линии - 324 км. Главни морски пристанища - Бар и Котор.

Туризъм - слабо развита инфраструктура, без тенденции за растеж.

От София до Подгорица - 432 км